Management Committee – Sree Valmiki Vidya Vardhaka Sangha (R.), Tumkur

Sri. Purushottham H. G.
President

Dr. Nagaraj L R
Vice President

Dr. V Anjan Kumar Valmiki
Vice President

Sri. B G Krishnappa
Secretary

Sri. Rajendra Nayak R
Treasurer

Sri. Nagarajaiah V
Director

Sri. D S Shivaswamy
Director

Sri. Rajkumar
Director

Sri. Vijay Kumar
Director

Sri. Devaraj
Director

Sri. Umesh
Director

Sri. Narasimha Krishna
Director

Smt. Kasturi Ramanna
Director

Smt. Saraswathi
Director